Nadwiślańskie łąki warszawskie

Największy w Polsce projekt odtwarzania naturalnych łąk zalewowych.

W 2015 roku uczestniczyliśmy w największym w Polsce łąkowym projekcie ekologicznym. Jego celem było odtworzenie naturalnych, wielogatunkowych łąk zalewowych na wschodnim brzegu Wisły. Obszar naszych działań to ponad 60 hektarów na praskim Golędzinowie.

Przywracanie różnorodności biologicznej zaczęliśmy od walki z gatunkami inwazyjnymi, panoszącymi się na terenach zalewowych. Nawłoć kanadyjska i późna oraz klon jesionolistny choć wyglądają niewinnie to agresywne rośliny wypierające rodzime gatunki roślin i zubożające lokalne ekosystemy. Po ich zwalczeniu powstała przestrzeń do wzrostu gatunków lokalnych. Tam, gdzie w glebie zachowało się niewiele nasion rodzimych roślin łąkowych, przeprowadziliśmy wysiew nasion zebranych na lepiej zachowanych łąkach, tzw. “łąkach donorowych” w dolinie Wisły i jej dopływów. Takie łąki znajdują się m.in. w okolicach podwarszawskiego Pomiechówka.

Dzięki tym działaniom odtworzony został półotwarty, częściowo zadrzewiony krajobraz i bogate gatunkowo łąki. Powstały m.in. chronione łąki selernicowe i świeże, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz murawy napiaskowe.

W przeciwieństwie do łąk monokulturowych to łąki o dużej różnorodności biologicznej stanowiące bogaty ekosystem. Przyciągają one wiele gatunków często rzadkich i zagrożonych wyginięciem owadów (zwłaszcza motyli), bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków śpiewających czy drapieżnych oraz małych i dużych ssaków. Szczególnie upodobały je sobie, będące pod ochroną, derkacze.

Więcej o projekcie możecie przeczytać tutaj.

Projekt pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Zrealizowano go z udziałem firmy Takie tam – Karolina Podyma.

Podpisz petycję