Zapytanie – projekt badawczo rozwojowy

Fundacja Łąka zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na analizie skuteczności, mieszanek roślin kwitnących cechujących się wysoką zdolnością do wychwytywania i akumulacji pyłu zawieszonego z powietrza do zastosowania na poboczach i pasach środkowych dróg w terenach zurbanizowanych. Realizacja usługi planowana jest w  w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Przedmiot zamówienia oraz szczegóły dotyczące składania ofert zostały opisane w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań

 

Łąka w Parku Szczęśliwickim i koszenie łąki

Projekt, w ramach którego założono łąki kwietne, zamontowano budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla zapylaczy. Program zakończyła akcja koszenia łąk kwietnych kosami tradycyjnymi.

Zbieranie nasion z łąki

W ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, wiosną 2016 roku wysiano łąki kwietne o pow. 2500 m2. Wspólnie z mieszkańcami Ochoty (40 osób) na zboczu Górki Szczęśliwickej wykonaliśmy łąkę kwietną układającą się w rysunek pszczoły. Podczas wydarzenia uczestnikom przybliżyliśmy tematykę miejskich łąk kwietnych.

Zbieranie nasion z łąki
Warsztaty edukacyjne

Przeprowadziliśmy piknik edukacyjny pt. „Koszenie łąk” podczas którego mieszkańcy powiesili 40 budek dla owadów zapylających. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła wielu zainteresowanych: osoby dorosłe i dzieci z Ochoty (50 osób). Podczas pikniku uczestniczyć można było w warsztatach botanicznych, entomologicznych, pszczelarskich i stolarskich. Odbył się również konkurs koszenia łąki na czas dla dorosłych.

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne