Zapytanie – projekt badawczo rozwojowy

Fundacja Łąka zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na analizie skuteczności, mieszanek roślin kwitnących cechujących się wysoką zdolnością do wychwytywania i akumulacji pyłu zawieszonego z powietrza do zastosowania na poboczach i pasach środkowych dróg w terenach zurbanizowanych. Realizacja usługi planowana jest w  w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Przedmiot zamówienia oraz szczegóły dotyczące składania ofert zostały opisane w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań