Łąka warszawska

Łąka warszawska

W 2015 roku osoby, które dziś tworzą Fundację Łąka, brały udział w największym w Polsce projekcie odtwarzania naturalnych łąk zalewowych.

Cele projektu

Celem projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” było przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej (Solidago canadensis i S. gigantea) oraz klonu jesionolistnego (Acer negundo).

Działaniem objęto ponad 60 ha terenów nadwiślańskich

Efektem projektu będzie odtworzenie półotwartego, częściowo zadrzewionego krajobrazu z udziałem bogatych gatunkowo łąk na siedliskach zalewanych międzywala Wisły, szczególnie łąk selernicowych (Cnidion dubii), chronionych Dyrektywą Siedliskową jako siedlisko 6440, a także łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris, 6510), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion caeruleae, 6410) i muraw napiaskowych (Koelerion glaucae, 6120).

Mozaikowy układ łąk i zarośli stanowić będzie korzystne siedlisko dla licznych chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych, zarówno migrujących, jak i lęgowych, w tym derkacza (Crex crex). Podstawowym działaniem na terenach wybranych do projektu jest koszenie zaniedbanych łąk, szczególnie tych zarośniętych nawłocią. Koszenie ma ograniczyć rozwój gatunków inwazyjnych i wypromować pożądane przez nas gatunki łąkowe. W niektórych miejscach konieczny będzie wysiew nasion zebranych na lepiej zachowanych łąkach w doliny Wisły i jej dopływów – jest to konieczne szczególnie tam, gdzie w glebie zachowało się już niewiele nasion roślin łąkowych.

Jakich efektów się spodziewamy?

1.      Ograniczenia występowania obcych, szybko rozprzestrzeniających się gatunków roślin (gatunków inwazyjnych)

2.      Przywrócenia właściwego, zróżnicowanego składu gatunkowego łąkom zalewowym

3.      Wzrostu różnorodności biologicznej. Łąki to nie tylko bogaty świat roślin, ale też i zwierząt, często rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków owadów (zwłaszcza motyli), bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków śpiewających czy drapieżnych oraz małych i dużych ssaków. Skoszona trawa i ziołorośla z łąk poddanych restytucji trafi do warszawskiego ZOO, jako pasza lub ściółka dla zwierząt

4.      W wymiarze społecznym: poprawy estetyki krajobrazu, podniesienia świadomości ekologicznej.

 

Projekt pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Zrealizowano go z udziałem firmy Takie tam – Karolina Podyma.

laka w trzmiel

Zapylacz na łące donorowej, Pomiechówek

łąka-Warszawska-dlon

Ręczne zbieranie nasion, Pomiechówek

laka w ciągnik

Siew łąki kwietnej nad Wisłą