Łąka w Parku Szczęśliwickim i koszenie łąki

Projekt, w ramach którego założono łąki kwietne, zamontowano budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla zapylaczy. Program zakończyła akcja koszenia łąk kwietnych kosami tradycyjnymi.

Zbieranie nasion z łąki

W ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, wiosną 2016 roku wysiano łąki kwietne o pow. 2500 m2. Wspólnie z mieszkańcami Ochoty (40 osób) na zboczu Górki Szczęśliwickej wykonaliśmy łąkę kwietną układającą się w rysunek pszczoły. Podczas wydarzenia uczestnikom przybliżyliśmy tematykę miejskich łąk kwietnych.

Zbieranie nasion z łąki
Warsztaty edukacyjne

Przeprowadziliśmy piknik edukacyjny pt. „Koszenie łąk” podczas którego mieszkańcy powiesili 40 budek dla owadów zapylających. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła wielu zainteresowanych: osoby dorosłe i dzieci z Ochoty (50 osób). Podczas pikniku uczestniczyć można było w warsztatach botanicznych, entomologicznych, pszczelarskich i stolarskich. Odbył się również konkurs koszenia łąki na czas dla dorosłych.

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne

Inicjatywa lokalna – Ptasi raj w Radzikowie

Stworzyliśmy miejsce przyjazne ptakom

Drzewa i krzewy z jadalnymi dla ptaków owocami to wspaniała inicjatywa stworzona wraz z lokalną społecznością.

Sadzenie roślin dla ptaków

Drzew i krzewów przyjaznych ptakom jest mało, dlatego wspólnie z dziećmi z podwarszawskiego Radzikowa posadziliśmy kilkadziesiąt roślin, których owoce są pożywieniem dla naszych latających przyjaciół.

Piknik rodzinny

Piknik połączyliśmy z drobnymi pracami ogrodniczymi oraz panelem edukacyjnym dla młodzieży. Nie zapomnieliśmy również o owadach: obok posadzonych roślin powstała łąka kwietna.

Sadzenie roślin dla ptaków
Piknik rodzinny
Sadzenie roślin dla ptaków
Świeżo wysiana łąka kwietna
Sadzenie roślin dla ptaków

Monar – przedsiębiorstwo społeczne

Łąka Monar

Pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w którym pracować będą osoby z ośrodka pomocy MONAR w Marwałdzie.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie

Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego produkującego nasiona roślin łąkowych. To inicjatywa, dzięki której pensjonariusze znajdą sposób na lepsze wykorzystanie czasu podczas pobytu w ośrodku.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie

Wierzymy, że dzięki drobnym pracom ogrodniczym, a także kontaktowi z roślinami – od wysiewu po zbiór, suszenie i czyszczenie nasion – mieszkańcy ośrodka odkryją nowy rodzaj terapii nawykowej: zastąpienie starych i złych nawyków nowymi, bardziej satysfakcjonującymi.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie

CSR wolontariat pracowniczy

Zajęcia dla pracowników firm to idealna forma aktywnego spędzenia czasu, która pozwala pomagać osobom potrzebującym oraz przyrodzie.

Wyborowa CSR Day Warszawa
Wyborowa CSR Day Warszawa

Proprzyrodnicze działania CSR połączone z wolontariatem pracowniczym świetnie sprawdzą się jako podkreślenie dbałości firmy o środowisko naturalne. Są okazją do budowania i integrowania zespołu.

Od dwóch lat angażujemy się we współpracę z firmami, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i wspierać organizacje.

Naszą specjalnością są:

  • warsztaty ogrodnicze
  • warsztaty ciesielskie i remontowe
  • warsztaty składania budek i karmników dla ptaków
  • koszenie łąki kosami tradycyjnymi
  • warsztaty edukacyjne: ornitologiczne i botaniczne
   Wyborowa CSR Day Zielona Góra

   Współpracowaliśmy m.in. z:

  • SKANSKA
  • Wyborowa Pernod Ricard
  • VIMN
  • Urzędem m.st. Warszawy
  • Urzędem Miasta Zielona Góra

Przeprowadziliśmy kilkanaście dużych akcji CSR dla ponad 4000 uczestników.

 • Wyborowa CSR Day Warszawa

Ogród społecznościowy Krochmalna

Ogród społeczny Krochmalna

W Warszawie na ulicy Krochmalnej powstał mini ogród społeczny.

Jego celem jest zaprezentowanie uczestnikom założeń ogrodnictwa miejskiego oraz stworzenie grupy aktywnych mieszkańców, którzy mają opiekować się ogrodem w przyszłości.

Wspólnie z firmą Skanska, która była inicjatorem i sponsorem akcji, stworzyliśmy dla mieszkańców osiedla przy ul. Krochmalnej w Warszawie miniogród osiedlowy. Weszliśmy w rolę ekspertów i edukatorów w zakresie zieleni. Cały ogród powstał przy współpracy z mieszkańcami, którzy wzięli czynny udział w konsultacjach i w finalnym stworzeniu mini ogrodu osiedlowego.

Ogród społeczny Krochmalna

Chcielibyśmy, aby ogród stał się przyczynkiem do dbania o wspólną przestrzeń – zarówno przez mieszkańców pobliskich bloków jak i osoby z innych miejsc w Warszawie, które pojawiają się na tym terenie.

Plac zabaw przeszedł w ostatnich latach bardzo duże przeobrażenie. Z miejsca o szemranej reputacji, pełnego betonu i rzadko odwiedzanego przez rodziny z dziećmi stał się jednym z najbardziej docenianych miejsc do wspólnego spędzania czasu. Pojawiły się nowe zabawki, ławki, zielony labirynt i łąka kwietna. Rabaty stworzone przez SKANSKA są kolejnym elementem uatrakcyjniającym przestrzeń. Z betonowej pustyni kawałek po kawałku wyodrębniane są zielone enklawy.

Ogród społeczny Krochmalna

W 2017 roku obyło się kilkanaście spotkań z przyszłymi ogrodnikami. Pojawili się zarówno rodzice z dziećmi, nie mający doświadczenia w ogrodnictwie, jak i seniorzy, którzy niegdyś uprawiali swoje ogródki działkowe. Wysialiśmy kilkanaście gatunków oraz odmian warzyw i owoców m.in. sałaty, groszek cukrowy, rzodkiewki, marchewki. Wysadzone zostały krzewy owocowe porzeczek i borówek oraz nowość na polskim rynku – Aktinidia, zwana “polskim kiwi”. Ochronę przed słońcem zapewnia wierzbowa altana, która już puściła pierwsze liście dające cień.

Zebraliśmy już i zjedliśmy wspólnie pierwsze plony: rzodkiewki i sałatę. Nic nie smakuje tak, jak własnoręcznie wysiane warzywa.

Projekt Łąka warszawska

W 2015 roku nasi pracownicy brali udział w największym w Polsce projekcie odtwarzania naturalnych łąk zalewowych.

www.lakawarszawska.pl

Cele projektu

Celem projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej (Solidago canadensis i S. gigantea) oraz klonu jesionolistnego (Acer negundo).

Zbieranie ręczne nasion kwiatów łąkowych Pomiechówek

Działaniem objęto ponad 60 ha terenów nadwiślańskich

Efektem projektu będzie odtworzenie półotwartego, częściowo zadrzewionego krajobrazu z udziałem bogatych gatunkowo łąk na siedliskach zalewanych międzywala Wisły, szczególnie łąk selernicowych (Cnidion dubii), chronionych Dyrektywą Siedliskową jako siedlisko 6440, a także łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris, 6510), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion caeruleae, 6410) i muraw napiaskowych (Koelerion glaucae, 6120).

Mozaikowy układ łąk i zarośli stanowić będzie korzystne siedlisko dla licznych chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych, zarówno migrujących, jak i lęgowych, w tym derkacza (Crex crex). Podstawowym działaniem na terenach wybranych do projektu jest koszenie zaniedbanych łąk, szczególnie tych zarośniętych nawłocią. Koszenie ma ograniczyć rozwój gatunków inwazyjnych i wypromować pożądane przez nas gatunki łąkowe. W niektórych miejscach konieczny będzie wysiew nasion zebranych na lepiej zachowanych łąkach w doliny Wisły i jej dopływów – jest to konieczne szczególnie tam, gdzie w glebie zachowało się już niewiele nasion roślin łąkowych.

Wysiewanie łąki kwietnej. Warszawa, Golędzinów, fot. Sławomir Sendzielski

Jakich efektów się spodziewamy?

  • Ograniczenia występowania obcych, szybko rozprzestrzeniających się gatunków roślin (gatunków inwazyjnych)
  • Przywrócenia właściwego, zróżnicowanego składu gatunkowego łąkom zalewowym,
  • Wzrostu różnorodności biologicznej. Łąki to nie tylko bogaty świat roślin, ale też i zwierząt, często rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków owadów (zwłaszcza motyli), bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków śpiewających czy drapieżnych oraz małych i dużych ssaków. Skoszona trawa i ziołorośla z łąk poddanych restytucji trafi do warszawskiego ZOO, jako pasza lub ściółka dla zwierząt,
 • W wymiarze społecznym: poprawy estetyki krajobrazu, podniesienia świadomości ekologicznej.
Zapylacze na łące donorowej w Pomiechówku

Projekt pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.