Projekt Łąka warszawska

W 2015 roku nasi pracownicy brali udział w największym w Polsce projekcie odtwarzania naturalnych łąk zalewowych.

www.lakawarszawska.pl

Cele projektu

Celem projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej (Solidago canadensis i S. gigantea) oraz klonu jesionolistnego (Acer negundo).

Zbieranie ręczne nasion kwiatów łąkowych Pomiechówek

Działaniem objęto ponad 60 ha terenów nadwiślańskich

Efektem projektu będzie odtworzenie półotwartego, częściowo zadrzewionego krajobrazu z udziałem bogatych gatunkowo łąk na siedliskach zalewanych międzywala Wisły, szczególnie łąk selernicowych (Cnidion dubii), chronionych Dyrektywą Siedliskową jako siedlisko 6440, a także łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris, 6510), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion caeruleae, 6410) i muraw napiaskowych (Koelerion glaucae, 6120).

Mozaikowy układ łąk i zarośli stanowić będzie korzystne siedlisko dla licznych chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych, zarówno migrujących, jak i lęgowych, w tym derkacza (Crex crex). Podstawowym działaniem na terenach wybranych do projektu jest koszenie zaniedbanych łąk, szczególnie tych zarośniętych nawłocią. Koszenie ma ograniczyć rozwój gatunków inwazyjnych i wypromować pożądane przez nas gatunki łąkowe. W niektórych miejscach konieczny będzie wysiew nasion zebranych na lepiej zachowanych łąkach w doliny Wisły i jej dopływów – jest to konieczne szczególnie tam, gdzie w glebie zachowało się już niewiele nasion roślin łąkowych.

Wysiewanie łąki kwietnej. Warszawa, Golędzinów, fot. Sławomir Sendzielski

Jakich efektów się spodziewamy?

    • Ograniczenia występowania obcych, szybko rozprzestrzeniających się gatunków roślin (gatunków inwazyjnych)
    • Przywrócenia właściwego, zróżnicowanego składu gatunkowego łąkom zalewowym,
    • Wzrostu różnorodności biologicznej. Łąki to nie tylko bogaty świat roślin, ale też i zwierząt, często rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków owadów (zwłaszcza motyli), bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków śpiewających czy drapieżnych oraz małych i dużych ssaków. Skoszona trawa i ziołorośla z łąk poddanych restytucji trafi do warszawskiego ZOO, jako pasza lub ściółka dla zwierząt,
  • W wymiarze społecznym: poprawy estetyki krajobrazu, podniesienia świadomości ekologicznej.
Zapylacze na łące donorowej w Pomiechówku

Projekt pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

 

6 przemian – historia jednej łąki

W 2015 roku wykonaliśmy łąkę kwietną w ogrodzie pod Warszawa. Zastosowaliśmy mieszankę składającą się z kilkudziesięciu gatunków roślin. Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Zapraszamy do galerii.